Anitec olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun aşağıda belirtilen maddeleri gereğince elde edilen kişisel verileriniz, kanunca tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KVKK ilgili bölümler;
Haklar ve Yükümlülükler Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü
MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
İlgili kişinin hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
ANİTEC olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz görüşmeler veya işbirliği kapsamında temin edilmesi muhtemel, ad soyad, nüfus cüzdanı, ehliyet suretleri, doğum yeri ve tarih bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka ve kredi kartı hesap bilgileri, özgeçmiş, fotoğraf, güvenlik kamerası kayıtları, ziyaretçi defterine geçen kayıt ve bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda ANİTEC tarafından toplanmakta, kullanılmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmekte olduğunu beyan ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz; ANİTEC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ANİTEC’ in hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütülmesi, sözleşmenin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla, insan kaynakları, finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması amacıyla, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve ANİTEC’ in hukuken haklarını korumak amacıyla ve her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLEREVE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; ANİTEC’ in ticari varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve bununla sınırlı olmak üzere;
Grup şirketleri ve iştiraklarle, şirket hissedarlarımızla ve şirketimiz avukatlarıyla, bağımsız denetçilerle, danışmanlarla, bankalarla, arşivleme ve faturalama şirketleriyle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
ANİTEC olarak; hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verilerinizi toplayabilmekteyiz. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verleri Koruma Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, haklarını ve taleplerini ANİTEC’e bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,
• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
• İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
• Noter vasıtasıyla,
• Başvuru sahibinin ıslak imzalı olarak info@anitec.com.tr elektronik posta adresine göndererek, kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.
Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK Kapsamında Çerez (Cookie) Politikası
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Çerez kullanımı, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu kapsamında internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme bilgilerini toplamaya, saklamaya ve işlemeye yöneliktir. Gezinme bilgilerinizi toplamaya yönelik kullandığımız çerezler hakkında bilgi, ANİTEC web sitesini ziyaretinizde açılır pencere ile verilecektir.

ANİTEC olarak Çerez (Cookie) kullanım amaçlarımız:

• Internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• Internet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak,
• Sunulacak olan yeni özellikleri sizin tercihleriniz doğrultusunda geliştirmek,
• Sizin, internet sitemizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması.

ANİTEC web sitesinde oturum çerezi ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

  1. Oturum Çerez (Cookie) :
    Oturum Çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici
    Çerezlerdir. Bu tür Çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
  2. Kalıcı Çerez (Cookie) :
    Kalıcı
    Çerezler Internet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Çerez türleridir. Bu tür Çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı Çerezlerin bazı türleri; Internet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı Çerezler sayesinde Internet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır.


Çerez (Cookie) Kontrolü
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org/” ve “http://www.youronlinechoices.eu” linkini adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Teşekkürler Bilgi İçin İletişim